Community Abonneren
×

Logopedie zoekt een weg uit de wurggreep

Gezondheidsinstituut Nivel concludeert op basis van onderzoek dat de vraag naar logopedie toeneemt, maar dat het tekort aan logopedisten alleen maar groeit. Dit heeft ernstige gevolgen voor bijvoorbeeld kinderen met een taalontwikkelingsstoornis maar ook voor ouderen met dysfagie en afasie. Een betere beloning voor het werk van de logopedisten in de eerste lijn is deels de oplossing, stelt de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De vereniging zet ook in op administratieve lastenverlichting, zodat er meer tijd vrijkomt voor directe cliëntzorg en maakt zich sterk voor meer gebruik van eHealth en andere innovaties.

PREMIUM

Kanttekeningen bij een mijlpaal

Is de Visie eerstelijnszorg 2030 een mijlpaal? De partijen die betrokken waren bij de totstandkoming daarvan – en dat zijn er nogal wat – zijn zelf van mening van wel. Ze stellen het zelfs letterlijk in het voorwoord van de visie. En op die stelling volgt deze zin: ‘Iedereen beseft dat we gezamenlijk aan de slag moeten om de eerstelijnszorg op een mensgerichte manier houdbaar en duurzaam te maken. De visie ligt er. Nu gaan we met elkaar aan de slag om deze uit te voeren’. Dat de noodzaak er is om aan de slag te gaan, zal iedereen onderschrijven. Dat hierin alleen in samenwerking succesvol stappen kunnen worden gezet ook. De visie beschrijft ook heel duidelijk en gedetailleerd waarom de partijen hiermee aan de slag moeten. Maar als het vervolgens moet gaan over de vraag hoe dat moet gebeuren, wordt het document ineens een stuk minder concreet.

Vacatures

Sociaal Domein

Academie

Sociaal Domein

Community Academy

Sociaal Domein


PREMIUM

Mentale fitheid van inwoners ondersteunen met eHealth

Evie (eHealth voor iedereen) ondersteunt zorgprofessionals die werkzaam zijn in de huisartsenzorg, het sociaal domein en de generalistische basis-ggz in het succesvol toepassen van eHealth in hun dagelijks werk. Daarnaast stimuleert en faciliteert het individuen in hun eigen proces naar optimale mentale veerkracht. “Als facilitator zorgen we dat we alle partijen in een regio aanhaken voor samenwerking, als basis voor passende zorg.”

PREMIUM

“Wat vinden we belangrijker dan de nood van mensen?”

Soms is het geven van hulp zo vanzelfsprekend, maar doen professionals het toch niet. Defensieve routine noemt Harry Kruiter dat. “Het gaat er in de kern om dat professionals elkaar leren aanspreken, maar dat is niet gemakkelijker.” ‘Waarom blijft het zo moeilijk om passende hulp en zorg te geven aan mensen in de meest complexe en kwetsbare situaties, mensen die hulp het hardst nodig hebben?’

Mohamed_hassan

Hoe poh-ggz hun werk ervaren en zich verhouden tot de wachtlijstproblematiek in de ggz

De poh-ggz vormt een schakel tussen patiënt, huisarts, sociaal domein en de ggz. Ze begeleidt binnen de huisartsenpraktijk mensen met lichte psychische klachten, zoals overspanning, stress, somberheid en piekeren, en speelt een rol bij probleemverheldering, triage en verwijzing bij ernstigere klachten. Steeds opnieuw blijkt dat de zorg rondom mensen met (complexe) psychiatrische problematiek moeilijk te organiseren is, mede door aanhoudende wachttijden voor de GB-ggz (generalistische basis-ggz) en de S-ggz (gespecialiseerde ggz). In de praktijk bieden poh-ggz regelmatig overbruggingszorg aan patiënten die op een wachtlijst staan voor de ggz, terwijl dit eigenlijk ongewenst is. Bij sommige praktijken ontstaat een wachttijd van enkele weken voor de poh-ggz, terwijl patiënten daar juist laagdrempelig terecht zouden moeten kunnen.

PREMIUM

De grote waarde van een uit de hand gelopen bewonersinitiatief

Evenredig met het aantal ouderen neemt ook de zorgvraag steeds verder toe. Gemiddeld worden we met zijn allen steeds ouder, maar daarmee ook zorgbehoevender. De groei van het aantal zorgmedewerkers gaat echter niet gelijk op met deze voorgenoemde zorgvraagtoename, waardoor een zogeheten zorginfarct haast onvermijdelijk lijkt. Van alle kanten worden daarom initiatieven opgezet om het Nederlandse zorgsysteem te ondersteunen. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, en om daarop in te haken richtte Dennis Lohuis samen met Alexander Hogendoorn Zorgvrijstaat op. Dit naar eigen zeggen “uit de hand gelopen bewonersinitiatief” probeert buurtbewoners bijeen te brengen om voor elkaar te zorgen en elkaar te steunen rond onderwerpen als depressie, burn-out en seksueel misbruik. Daarbij wil het eigenaarschap en zeggenschap van mensen in zorg en welzijn.

PREMIUM

“Eén landelijke oplossing maakt alles makkelijker”

In 2012 trok het ministerie van VWS de stekker uit de subsidie voor de landelijke tolkendiensten. Sindsdien worstelen zorgverleners en niet-Nederlandstalige cliënten in de zorg en het sociaal domein met het overbruggen van de taalbarrière. Dat moet anders, stelt Simone Goosen, campagneleider Tolken terug in de zorg, alstublieft, namens de Johannes Wierstichting voor gezondheidszorg en mensenrechten. “Als de communicatie niet goed verloopt, kan er geen passende zorg of ondersteuning geboden worden.”

PREMIUM

Onderzoek naar verbeteren ggz overbruggingszorg

Steeds meer mensen met psychische problemen gaan naar de huisarts. Daar worden ze vaak opgevangen door de praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz. Kan die niet de nodige hulp bieden, dan wordt de patiënt verwezen naar de ggz. Omdat de wachtlijsten daar lang zijn, verleent de huisartsenpraktijk in de tussentijd vaak overbruggingszorg. Hoe die zorg beter kan worden ingevuld, is het onderwerp van een onderzoek door Tessa Magnée. “In 2022 stonden ongeveer 80.000 patiënten op de wachtlijst voor de ggz. Hoeveel daarvan een vorm van overbruggingszorg kregen, weten we niet.”

PREMIUM

De praktische meerwaarde van eHealth in de eerste lijn

Onderzoek in de regio Velp Rozendaal toont aan dat 94 procent van de kwetsbare ouderen in de thuissituatie goed kan omgaan met eenvoudige toegankelijke beeldzorgtechniek wanneer de mantelzorger betrokken wordt. De hulpvragen van de ouderen komen primair bij de mantelzorger terecht, zonder de professionele zorg te belasten, met een grote tevredenheid van oudere en mantelzorger. Uitkomsten die volgens de betrokken onderzoekspartijen heel goed bruikbaar zijn om op bredere grondslag aandacht te creëren voor eHealth binnen de eerste lijn. Daarwordt dus ook werk van gemaakt.

PREMIUM

Loket voor hulp aan zorgzame buurten

Initiatieven om tot zorgzame buurten te komen, lopen nogal eens tegen problemen op die structureel succes ervan in de weg staan. Dit terwijl het beleid van het ministerie van VWS er juist op gericht is mensen op buurt- en wijkniveau dingen samen te laten oplossen om de druk op de formele zorg te verlagen. Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie en dementie aan de VU, is daarom de bedenker van het loket voor zorgzame buurten. Dit loket wil de hobbels waar initiatieven over struikelen in kaart brengen als basis om tot oplossingen te komen.